Personlighetsstörningar

Hur kan vi hjälpa dig på din resa

Personlighetsstörningar representerar en kategori av psykiska hälsotillstånd som kännetecknas av varaktiga mönster av beteende, kognition och känslor som avviker avsevärt från kulturella normer och orsakar nöd eller försämring.


Detta är en översikt över flera olika personlighetsstörningar, inklusive deras diagnostiska kriterier, gemensamma funktioner och potentiella behandlingsmetoder. Att förstå dessa störningar är avgörande för kliniker, forskare och individer som vill förstå komplexiteten i mänskligt beteende och mental hälsa.


Inledning: Personlighetsstörningar är en grupp psykiska störningar som påverkar hur individer uppfattar sig själva, interagerar med andra och hanterar sina känslor. Dessa störningar diagnostiseras vanligtvis i vuxen ålder och kan väsentligt påverka olika aspekter av en persons liv, inklusive relationer, arbete och övergripande välbefinnande. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, femte upplagan (DSM-5), ger ett omfattande ramverk för att klassificera och diagnostisera olika personlighetsstörningar.


Kluster A personlighetsstörningar:  Kluster A innehåller tre personlighetsstörningar som kännetecknas av udda eller excentriska beteenden:

 1. Paranoid personlighetsstörning: Personer med paranoid personlighetsstörning är överdrivet misstänksamma mot andra och uppfattar ofta godartade handlingar som hotande. De har en ihållande misstro och är ovilliga att anförtro sig åt andra.
 2. Schizoid personlighetsstörning: Personer med schizoid personlighetsstörning tenderar att undvika sociala interaktioner och har begränsat känslomässigt uttryck. De föredrar ofta ensamma aktiviteter och kämpar med att bilda nära relationer.
 3. Schizotyp personlighetsstörning: Denna störning involverar excentriska beteenden, ovanliga övertygelser och svårigheter med sociala relationer. Personer med schizotyp personlighetsstörning kan uppleva perceptuella snedvridningar och har en tendens till magiskt tänkande.


Kluster B personlighetsstörningar:  Kluster B omfattar fyra personlighetsstörningar som kännetecknas av dramatiska, emotionella och oregelbundna beteenden:

 1. Antisocial personlighetsstörning: Personer med antisocial personlighetsstörning visar brist på empati och förakt för andras rättigheter. De kan engagera sig i impulsiva och ofta olagliga beteenden utan ånger.
 2. Borderline personlighetsstörning: Borderline personlighetsstörning kännetecknas av intensiva humörsvängningar, instabil självbild och svårigheter med interpersonella relationer. Personer med denna sjukdom kan engagera sig i självdestruktiva beteenden och ha en rädsla för övergivande.
 3. Histrionisk personlighetsstörning: Personer med histrionisk personlighetsstörning söker uppmärksamhet och kan uppvisa överdriven känslomässighet och ytlighet i sina interaktioner. De har ofta ett starkt behov av godkännande och kan lätt påverkas av andra.
 4. Narcissistisk personlighetsstörning: Personer med narcissistisk personlighetsstörning har en uppblåst känsla av självbetydelse, brist på empati och en upptagenhet med fantasier om obegränsad framgång och makt.


Kluster C personlighetsstörningar:  Kluster C innehåller tre personlighetsstörningar som kännetecknas av oroliga och rädda beteenden:

 1. Undvikande personlighetsstörning: Personer med undvikande personlighetsstörning är extremt känsliga för avslag och kritik, vilket leder dem att undvika sociala situationer. De kan ha en stark önskan om social interaktion men fruktar negativ utvärdering.
 2. Beroende personlighetsstörning: Personer med beroende personlighetsstörning har ett alltför stort behov av att andra tar hand om dem. De kan kämpa för att fatta beslut självständigt och ha en rädsla för att överges.
 3. Obsessiv-kompulsiv personlighetsstörning: Till skillnad från tvångssyndrom innebär denna personlighetsstörning en upptagenhet med ordning, perfektionism och kontroll. Individer kan vara stela, oflexibla och alltför fokuserade på detaljer.


Vanliga behandlingsmetoder: Behandling av personlighetsstörningar innebär ofta en kombination av psykoterapi, medicinering och stöd. Psykoterapi, särskilt dialektisk beteendeterapi (DBT) för borderline personlighetsstörning och kognitiv beteendeterapi (CBT), används ofta för att ta itu med maladaptiva tankemönster, känslor och beteenden. Vanligen så kommer läkemedel ordineras för att hantera specifika symtom, såsom humör instabilitet eller ångest.


Andligt perspektiv utesluter inte vanliga behandlingsmetoder, utan är mer ett komplement för att snabbare uppnå positiva upplevelser och resultat.


Slutsats: Personlighetsstörningar representerar en mångfaldig grupp av psykiska hälsotillstånd som djupt påverkar hur individer uppfattar och interagerar med världen runt dem. Även om det är utmanande kan dessa störningar hanteras och behandlas effektivt med lämpliga insatser. Att känna igen nyanserna av personlighetsstörningar är viktigt för att främja empati, förståelse och ge effektiv vård till dem som drabbats av dessa tillstånd. Ytterligare forskning och medvetenhet är avgörande för att öka vår kunskap om personlighetsstörningar och förbättra livet för individer som upplever dem.

 

 

Personlighetsskillnader mellan individer.

Mänskliga personligheter kan variera mycket, och de kännetecknas vanligtvis av en kombination av egenskaper, beteenden och egenskaper som gör varje person unik. Även om det finns olika teorier och modeller av personlighet,

är en gemensam ram "Big Five" personlighetsdrag:

 1. Öppenhet för erfarenhet: Detta drag återspeglar en persons vilja att utforska nya idéer, tankar och erfarenheter. Människor med hög öppenhet tenderar att vara nyfikna, kreativa och öppensinnade, medan de som har låg öppenhet kanske föredrar rutin och förtrogenhet.
 2. Samvetsgrannhet: Detta drag relaterar till hur organiserad, ansvarsfull och disciplinerad en person är. Samvetsgranna individer är ofta pålitliga, självdisciplinerade och fokuserade på sina mål, medan mindre samvetsgranna individer kan vara mer spontana och mindre bekymrade över planeringen.
 3. Extrovert/introvert: Extraversion mäter en persons nivå av socialt engagemang och energi. Extroverta individer tenderar att vara utåtriktade, energiska och sällskapliga, medan introverta individer är mer reserverade och kanske föredrar ensamma eller mindre gruppinteraktioner.
 4. Vänlighet: Detta drag hänvisar till en persons grad av vänlighet, empati och samarbetsvilja. Mycket trevliga individer är ofta vänliga, omtänksamma och villiga att kompromissa, medan de som är lägre i vänlighet kan vara mer bestämda och mindre intresserade av att behaga andra.
 5. Neuroticism (eller emotionell stabilitet): Neuroticism beskriver en persons känslomässiga stabilitet. Individer som är höga i neuroticism kan vara mer benägna att uppleva negativa känslor som ångest och stress, medan de som är låga i neuroticism tenderar att vara mer känslomässigt motståndskraftiga och stabila.


Det är viktigt att notera att personlighetsdrag inte är fasta och kan förändras över tid på grund av olika faktorer, inklusive livserfarenheter, miljö och personlig utveckling. Dessutom, medan Big Five är en allmänt accepterad ram, finns det andra teorier och modeller av personlighet som betonar olika egenskaper eller aspekter av personlighet.


Tänk på att alla är unika, och individer kan ha olika kombinationer och intensiteter av dessa egenskaper, vilket leder till en rik väv av personligheter i den mänskliga befolkningen.


Vi ger inga skriftliga råd kring medicinering eller behandlingsmetoder under sessionerna, utan hänvisar sådana frågor till läkaren, psykologen eller annan person som ordinerat dess behandlingsmetod. Vi kan däremot uppmana klienten att kontakta den som ställt diagnos eller behandlingsmetod för att ifrågasätta om det fortfarande är en aktuell behandlingsmodell som man har, med personlig utveckling så krävs att man ser över rådande tillstånd med jämna mellanrum. 


unsplash