Det större medvetandet

Det större medvetandet.

Att det finns ett högre medvetande hos människor är ett faktum, som bekräftas av så många olika så det torde vara tillräckligt bevisat.

Det är definitivt fastställt att vårat verkliga medvetande, som uppenbarar sig genom hjärnan kan i folkmun tilltalas med medvetande.

Det finns klara bevis för att det kan förekomma större medvetanden som kan inta och styra vårt medvetande.

Det är dock svårt att få allmänheten att acceptera detta, med rädsla av att förlöjligas och framstå som tokig.

De faktum som ändå pekar på att det förekommer i stor utsträckning att medvetandet kan tas över av andra energier är tydligt.

Det klart att fakta är svårt att presentera samt att få erkända.

Det föreligger samtidigt bevis för att det högre jaget existerar. Flera psykologer har accepterat detta men det är fortfarande inte

klart var det finns i kroppen eller utanför. Det som diskuteras är varifrån det kommer? Hur når det oss?

Hur gör det intryck på oss? Vilken del av våran organism är det som är organ för deras kontakt och dess förnimmelser?

För många är detta en kontakt som kommer under sömn eller under djup trance, hypnos.


Vi ska här ta upp ett särskilt fall som hände i början av 1900 talet.

Länge har människor talat om Clairvoyance och det är ju tyvärr inte så populärt bland vetenskapensmän,

man har istället skapat ett namn för detta tillstånd ”autointrospection”.

Det vi nu ska tala om är personer som varit i stånd med att se in i sitt eget system/kropp.

Det beskrivs om en patient som egendomligt nog, kunde se in i sin kropp och se sjukdomen som var en vanligt förekommande

åkomma på den tiden. Patienten kunde även beskriva var den satt, hur och varför den kommit.

Det satt en benbit som uppträdde som en främmande energi, senare så avlägsnades benbiten med vanlig kirurgi och

ingen kunde tvivla på att det stämde som patienten berättat. Ändå så betydde detta inget och man nedskrev beviset

för att Clairvoyance fungerar.  Intelligensens Exaltation skulle kunna pressas längre vilket skulle betyda att man skulle kunna skapa snillen.

Genom att pressa exaltationen vidare och låta den bli självstimulerande istället för att stimulationen kommer utifrån så skulle det bli en

höjning av medvetandet utan förlust av medvetande graden. Tex om vi använder trance så höjer vi medvetandet samtidig som

vi förlorar medvetande graden av att vara här och nu. Så skulle vi kunna se att snillet inom oss alla skulle kunna finnas där hela tiden

utan att påverka medvetande graden.

Så har man i känslornas exaltation kunna påvisa att det förekommer plötsliga höjningar av medvetandet vid händelser

där vi inte medvetet agerar, utan mer instinktivt ger en höjning av medvetandet. Det förekommer att människor handlar som

hjältar utan att tänka eller förstå varför man gjort på ett visst sätt, eller sagt på ett speciellt sätt.

När vi kan frigöra vårt behov av kontroll i medvetandet så kommer vi åt det större medvetandet automatiskt.

Så man skulle kunna säga att på en lägre nivå av medvetande så är det vanligt förekommande med enklare hjälp från högre medvetandet.

När vi når en högre nivå av medvetandet så sker stora saker med vårt medvetande, såsom andliga lärare, helgon kan använda sig av

för att utrycka ett stort kunnande. Alltså intelligensen högsta exaltation återfinns hos genier, men även hos mystiker inom olika religioner.

Detta är ett stadium bortom det vi vanligen befinner oss i som människor.

Allt eftersom evolutionen skrider framåt så skapas allt finare och finare vibrationer som i sin tur påverkar andar,

vilket medför ett uppvaknande för medvetandet. Detta tillstånd begränsas inte av den fysiska kroppen.

De finare strukturerade kropparna börjar vibrera till svar på dessa höjningar och uppvaknandet börjar.

Till slut överförs dessa vibrationer till den fysiska vehiklet (organet) allt efter så vaknar dessa som blir mer mottagliga,

subtilare och bättre organiserade i strukturen. När dessa vibrationer mer och mer bestämt kan förnimmas av medvetandet

inom de högre regionerna så överför dessa mer bestämt till den fysiska vehiklet. Detta leder till bättre och renare kontakt

med aningar, ingivelser, sinnenas intelligenser och känslans exaltation. Dessa vibrationer medför att man får erfara ett högre medvetande

som när det organiseras ger insikter och en medvetenhet på livets högre nivåer. För de som ännu är bara tillhälften utvecklade

så kan de känna obetydliga vibrationer i sina system, dessa ska inte förväxlas, utan dessa kan ses som impulser från

evolutionens evige ande som försöker hjälpa dessa att reagera för höjningarna som pågår.


Medvetandets Mekanism

Tankelinjerna ovan bygger på att människan har ett medvetande och ett större medvetande som tar sig uttryck genom nervsystemet och hjärnan.

 

Det finns tre andra linjer som vi nu kommer beröra.


Den första är ”fix idéer” ett synnerligt lärorikt ämne, den idén tar hela människan i besittning, som tvingar henne att gå den vägen den föreskriver.

Vare sig hon vill eller inte. Denna ide besegrar förnuftet och medvetandet vilket medför underkuvande av människans önskningar och hennes logik.


Fixa idéer kan indelas i två grupper.

Den ena gruppen kallas vansinne. Där styrs människan utanför sin egen vilja av dessa fix idéer och står utanför möjligheten att stoppa detta.

Oftast kallas dessa människor vansinniga.


Den andra gruppen är en form av vansinne också men dessa idéer har en finare form och kan gagna världen, denna slags fix idé skapar martyren,

helgonet, hjälten, en idé som besegrar alla livets lockelser.

 

Drömmar fungerar som en renande och frigörande mekanism.

Många drömmar bär med sig budskap och kunskap som hjälper medvetandet att frigöra för att kunna höja frekvensen.


”Telepati” förbindelsen mellan olika själar utan hjälp av något materiellt eller fysisk kontakt.

Dessa tre yttringar av medvetandet måste vi komma ihåg samt de vi tidigare gått igenom.

Alla dessa är förbundna med det högre medvetandet och kan enbart förstås när man själv uppnått ett högre medvetandet.

Man behöver förstå medvetandets mekanism för att kunna förstå medvetandets yttringar, dessa ligger till grund för att

utveckla verktygen och metoderna för att kunna förbättra och utveckla vårt medvetande till fullständig manifestation av medvetandetskraft.

Så när vi når högre nivåer av medvetande så öppnas nya tankesätt och kunskaper kring universum och vilka krafter som råder.

I gamla hinduiska texter anses människan tillhöra tre världar.

Var och en av dessa tre världar sägs det att man måste studera, människan står genom sitt medvetandes mekanism i förbindelse med var och ett av dessa. 


Vi vet nu att det finns ännu högre världar än dessa, men i effektiv förbindelse med dem står endast övermänniskan som utvecklats med vibrationerna.


Det finns vissa som beskriver de tre världarna som fysiska, astrala, mentala kroppen och andra som den fysiska, den eteriska,

den meta-eteriska (över eller bortom)


Vilken är nu denna medvetandets mekanism som livet har att sätt igång för själens bruk?

Jag ämnar skildra dessa på dess väg neråt och inte uppåt. Vi är från ovan och har kommit ned hit, det är ett viktigt faktum.

Jorden är inte vårt hem utan endast ett främmande land, till vilket vi komma tid efter annan för vissa andliga mål.

Livet på jorden är en skola. När vi nu lämnar vårt hem där uppe för att komma ner i en ny kropp så är vi en levande ande

utan medvetandets verktyg. Den kausalakroppen är den tekniska benämningen vi använder för detta tillstånd.

I den kausalakroppen finns det andliga minnet från tidigare existenser från det förflutna, tillbaka till det eviga väsendet – gud själv.

Då människan alltså som en ande börjar sin färd så ikläder hon sig i sin mentala materia, med vars hjälp hon skall tänka

under sitt liv i de lägre världarna. Hon ikläder sig även materia från det himmelska eller mentala planet.


Hur sker detta?

I och genom den så kallade permanenta partikeln, vilken är oskiljaktigt förenad med den mänskliga anden under hela dess långa evolutionsfärd.

De som studerat den permanenta atomen förstår den ofantliga rollen den spelar i kropparnas evolution. Denna atom har

genomgått livets erfarenheter på det mentala, astrala och fysiska planet och förvärvat förmågan att vibrera, så den kan reproducera

vilken som helst av sina förflutna erfarenheter och i enlighet med sin mera sammansatta vibrationsförmåga bildar själva kärnan i denna materia.

Som den genom attraktion samlar runt sig för att förebygga problem med verktyget ”medvetandet”.


Vid döden så samlas dessa kroppar upp i den kausalakroppen och lämnar den fysiska kroppen.

Meningen är att den materia av vilket medvetandets verktyg bildas av svarar mot det utvecklingsstadium på vilket medvetandet själv befinner sig,

så att höljet blir avpassat för det väsen som skall använda det.

Det första höljet kring den är det mentala jaget när vi nedstiger till kroppen.

Kroppens materia skapar en vibration som i sin tur drar till sig den kausalakroppen.

För att förstå detta kan man titta på ögats och örats förmåga för att ta emot vibrationer.

Ögat tar emot fina ljusvibrationer som omformas till bilder och örat ljudvibrationer som omformas till ljud.

Dessa sinnen har olika sätt att jobba men ändå ger det upplevelser, på samma sätt dras den kausalakroppen in i kroppen.

Så om vi inte har rätt vibrationer i systemet så kan någon av dessa delar fungera dåligt eller inte alls. T ex om vi har dålig vibration i den

astrala kroppen så kan det vara svårt att förstå dessa signaler som vibrationerna skickar.

 

Så vad påverkar människan mer då?

Då människan stiger ned och ikläder sig denna mentala kropp, så kommer det upp frön till egenskaper som i ett tidigare livs erfarenheter

utarbetats till själsförmögenheter – dock inte fullt utvecklade egenskaper. Dessa egenskaper kan utvecklas fortare om rätt vibrationer

finns i omgivningen. Nästa stadium är att skicka ut sin permanenta astrala atom, denna drager genom sina vibrationer

till sig passande astral materia och bygger upp astralkroppen. Frön finns också där, frön till känslor, sinnesrörelser

och alla de egenskaper som tillhör vår natur, medvetandets verktyg för begär, känsla och sinnesrörelse.

Nu kommer ett annat element in: de fysiska föräldrarna. Jaget bygger åt sig självt sin mentala och astrala kropp med den hjälp

som omgivningen kan bidra med.

Nu inträder verksamheten från Karmas Herrar, vilka leder jaget till den familj som kan förse det med den

fysiska kropp som är mest lämplig för dess utvecklingsstadium.

I denna fysiska kropp skapas, genom ärftlighetens lag, det fysiska förflutna.

Alla gamla minnen som inpräglats i materian samt alla primitiva beteenden etc skapas här enligt kontinuitetens lag.

Så vi har alltså stark påverkan från det fysiska förflutna i våra nervsystem. Därpå har vi påverkan från Egot självt, inverkningar från omgivningen.

Det sympatiska nervsystemet är till största delen förenat med astralkroppen. Jaget som redan utvecklat sin astrala känsloförmåga har alltså verksamt bidragit när det nervsystem (sympatiska) med vilka känslorna är förbundna bildades. Det cerebrospinala nervsystemet (hjärnan & ryggraden) kommer mer och mer under egots inflytande, allt eftersom detta senare går framåt i intellektuell kraft och i förmåga att känna på ett upphöjt sätt. Ju längre tiden går och tankeförmågan utvecklas så strömmar mer av dessa (egots) inflytande direkt till det cerebrospinala och mindre till det sympatiska nervsystemet. Det sympatiska berörs mer av egots tidigare verksamhet i den astrala kroppen. Så man kan säga att dessa system skapas för att tjäna egot. Nu kommer ett anmärkningsvärt faktum: allteftersom egot mer och mer manifesterade sig genom det cerebrospinala systemet (hjärnan & ryggraden) så överlämnas det till det sympatiska att sköta stora delar av arbetet. Slutligen överlämnas hela det vitala systemet till sympatiska för att sköta om det, vilket leder till att jaget överlämnar flera funktioner som är vitala i vår utveckling. Så man släpper helt enkelt kontroll över viktiga komponenter i kroppen, såsom hjärtat etc. Man kan återvinna denna kontroll om man vill. Egot kan om det vill återvända sin uppmärksamhet däråt, lätt återta kontrollen.


Det sympatiska nervsystemet har blivit vad vi kallar det undermedvetna.

Så då har vi kommit till Hysterin & Snillet. Låt oss titta lite närmare och jämföra dessa med varandra. Vi finner till en början att hjärnans tillstånd vid hysteri är så lik hjärnans tillstånd hos snillet, att det uppfattas som en och samma sak. Hos båda är hjärnan obalanserad. Man behöver inte rygga tillbaka för detta faktum. Men vad beror det obalanserade på hos hysterikern? Det beror antigen på det våldsamma trycket från det sympatiska nervsystemet eller på trycket från högre och finare krafter, för vilka en oberedd hjärna inte är i stånd att agera med dessa vibrationer som leder till obalans. Men det kan ibland hända att den obalanserade hjärnan är ett villkor för inspiration. Om man tänker efter så kan detta vara ett måste för att kunna ta emot högre vibrationer för att utvecklas.

Den så kallade normala hjärnan är skapad för att sköta evolutionens mönster på ett bra sätt, såsom att köpa, sälja, jobba etc för att platsa i det normala samhället. Tänk dig att denna hjärna får ta emot höga frekvenser och vad som händer då!

Snillet har också en obalanserad hjärna, här är det mer för att utveckla vissa verktyg, det ger oftast problem med att integreras i samhället.

Den är oftast själva framsidan av evolutionens vågkam.

I Indien där dessa stadier studeras av Yogavetenskapen så avfärdar man snabbt hysterins faror och skapar däremot förutsättningar

för att kunna förebygga dessa stadium genom att arbeta inåt.


Clairvoyance och Clairaudience

Så låt oss alltså titta på en förnimmande inre kännande människa, som kan genom befintliga organ mottaga så många intryck som möjligt utifrån. Hon har stor vana att använda sina fysiska organ – under tiotusentals år, eller hundratusentals år har hon finslipat sin lära. Hon har lärt sig reagera för de fenomen som omgivit henne på det fysiska planet. Nu vet vi att förmågan att förnimma varierar såväl hos den ene som hos den andre.

Så hur kan vi utveckla våra sinnen?

Vi behöver helt enkelt låta vårt fysiska organ bli mer aktivt, i örat så behövs det spännas upp för att klara högre vibrationer, i ögat så behöver vi göra ögat mer känsligt. Så med lämplig träning så kan vi utveckla dessa tekniker.


Metoder för individens utveckling

Vi måste först se till vad det är som skall utvecklas. Sedan behöver vi titta på vilken metod som passar bäst för det man vill utveckla. Vi kan då se att den mänskliga evolutionen följer två huvudvägar. Den ena är medvetandets utveckling och den andra är vehiklens (organets) utveckling. Medvetandets framtida utveckling syftar på en djupare och klarare insikt, ett mer fullständigt och säkrare grepp på tingen. Sålunda kan vi behandla de utvecklingsmetoder som speciellt angår medvetandet. Inom medvetandet finns nämligen alla dess kommande utvecklingsmöjligheter givna och det är endast frågan om att bringa dem fram i ljuset. Dess utveckling liknar knoppens utveckling till en fullt utslagen blomma. Men det är inte bara medvetandets utveckling som intresserar oss, även om vi utvecklar nivå efter nivå så behöver det inte betyda att medvetandet kan påverka den fysiska hjärnan. Men när medvetandet utveckling nått nästan fram så behöver man jobba med vehiklens utveckling i den delen de ska vara verksamt, för att insikten skall få full verkningsgrad. Vi har tre delar att ta hänsyn till här, kroppen, medvetandet, vehiklens om alla dessa samarbetar och personen äger kontroll över sin fysiska kropp, astrala kropp och mental kropp så kan han själv förvärva den kunskap som kommer från det omedvetna, högre makterna etc. Men det är sällsynt, att vid nuvarande stadium av evolutionen att kunskap tränger ned från det högre medvetandet som ligger ovanför den mentala kroppen. Naturligtvis inträffar det i fråga om snillet, det finns många exempel på att hos snillet kan denna upplysning komma igenom från kausal kroppen, denna skattkammare som aldrig förstöres och som bär all information. Detta kan också inträffa hos dem som genom gradvis fortgående utveckling och noggrann övning lyckats aktivera sin yttre vehikel. Då kan de vara verksamma i orsakskroppen. Men för det mesta så är det de tre lägre kropparna vi är i kommunikation med.

Det har lagts mycket med kraft på olika metoder för att utveckla vehikelns utveckling där man inte jobbat med medvetandet samtidigt, vilket lett till stora och ej önskvärda problem. Det kan innebära att vissa förmågor finns och fungerar bra, tex trans arbeten, men medvetandet är inte med och förstår innebörden i utvecklingen. Detta ger ett utrymme för andra energier att komma in i systemet. Många av dessa har kommit in i livet med aktiva kunskaper, där medvetandet från tidigare liv inte kommit ikapp, detta leder oftast till besvär för personen. Det är inte avundsvärt att inte ha kommit ikapp med sitt medvetande så man kan förstå hur och varför man skall bära kraften inom sig.

Så vi kan säga att med insikten så kommer kunskapen att manifesteras i våra system.