INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken LifeForum Sweden AB, 5566000187, Trollstigen 1, 139 36 Värmdö (”LifeForum Sweden AB”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig och är tillämplig på den personuppgiftsbehandling som sker i samband med ditt val att du väljer att beställa och betala för de produkter och/eller tjänster som du köper från oss genom en bokningslänk/betalningslänk som tillhandahålls per e-post, SMS eller annat kommunikationsverktyg.


Nedan beskrivs vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, och även vilka val som du har.


Personuppgifter behandlade av oss

Vi behandlar bara personuppgifter som vi får tillgång till i samband med ditt val att boka/betala för de produkter och/eller tjänster som du köper från oss genom en Boknings/betalningslänk som tillhandahålls per e-post, SMS eller annat kommunikationsverktyg.


Vi är personuppgiftansvariga för sådana personupgifter som du frivilligt väljer att lämna i det fritextfält som visas för dig i samband med att du väljer att boka/betala genom en boknings/betalningslänk. Det betyder att vi kan komma att behandla sådana kategorier av personuppgifter såsom ditt namn men också information om din bokning/köp.


Hur vi använder personuppgifter (ändamål med behandlingen) och laglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter, för att fullgöra relevanta avtal med dig och för att i övrigt administrera vår affärsrelation med dig. Den lagliga grund som vi lutar oss på är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse.


Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för annat ändamål än som framgår av denna integritetspolicy, om vi inte har informerat dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.


Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder förenliga med lokala informationssäkerhetskrav för att förhindra att dina personuppgifter missbrukas, sprids, förloras, förändras, förstörs eller att obehörig part får tillgång till dina personuppgifter.


Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för en längre period än som är nödvändig för att uppfylla det ändamål för vilket de behandlas och som framgår av denna Integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer därefter anonymiseras eller raderas. Vi kommer enbart att behålla dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera den utställda betalningslänken och följa tillämplig lag.


Vi utför ingen sådan behandling som kan klassificeras som automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering, under Dataskyddsförordningen som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande rad påverkar dig.


Tredje parter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer (t.ex. de som lagrar dina personuppgifter eller skickar ut e-post för vår räkning) i samband med behandling för de syften som beskrivs ovan. Detta kommer att göras konfidentiellt och i enlighet med lokal tillämplig lagstiftning.


Vi behandlar inte personuppgifter som vi fått tillgång till från tredje parter.


Vi kan komma att dela dina personuppgifter med Zettle AB /Bokadirekt.se,i dess egenskap av personuppgiftsansvarig.


I de fall vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden delar vi enbart personuppgifterna för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in personuppgifterna för.


Överföring till tredje land

Vissa tjänsteleverantörer som vi använder kan finnas i länder utanför EES, inklusive USA. I vissa sådana länder kan dataskyddslagar som säkerställer samma nivå av skydd som säkerställs i ditt land saknas.


Vi kommer emellertid se till att de uppgifter som överförs hålls säkra samt att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats som säkerställer ett adekvat skydd och vi kommer att följa tillämpliga lag avseende sådan överföring.


Om vi säljer hela eller delar av vår verksamhet, eller säljer eller överför våra tillgångar, inklusive försäljning med anledning av en konkurs eller annars blir föremål för en fusion eller verksamhetsövergång, äger vi rätt att överföra dina personuppgifter till sådan tredje part som en del av sådan transaktion.


Dina val

Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter.


Vänligen notera att om du ber oss att radera, blockera, begränsa, överföra eller om du väljer att motsätta dig vidare behandling av dina personuppgifter såsom beskrivs i denna Integritetspolicy kan det innebära att vi inte längre kan tillhandahålla de produkter och tjänster som du efterfrågar.


Vänligen notera att det finns undantag till rättigheterna nedan, vilket innebär att tillgång kan komma att nekas t.ex. i de fall vi är lagligen förhindrade att göra personuppgifterna tillgängliga.


Tillhandahållandet av personuppgifter i samband med att du väljer att genom boknings/betalningslänk är alltid frivilligt.


Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy är du alltid välkommen att kontaka oss på info@lifeforum.se eller 076-7635600. Vi kan komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.


Rätt till information

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar personuppgifter om dig. Vi gör det genom denna Integritetspolicy.


Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till den information som vi har om dig. Det betyder att du har rätt att få information om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig.


Om du vill få tillgång till dina personuppgifter kan du antingen skicka oss ett brev och posta det till följande address LifeForum Sweden AB Trollstigen 1, 139 36 Värmdö eller kontakta oss direkt på info@lifeforum.se eller 076-7635600. För att vi ska kunna identifiera dig är vi tacksamma om du kan tillandahålla tillräcklig information.


Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.


Rätt till radering av dina personuppgifter


Du har rätt till radering om:


personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats (och det inte längre föreligger någon ny laglig grund)

din särskilda situation ger dig rätt att motsätta behandlingen som grundar sig på berättigat intresse och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,

grunden för behandlingen är samtycke och du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,

personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt,

det föreligger en rättslig förpliktelse för oss att radera personuppgifterna.

Om du vill be oss att radera dina personuppgifter vänligen kontakta oss på info@lifeforum.se eller 0708-191200.


Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter


Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:


personuppgifterna som vi har om dig är inkorrekta,

behandlingen är olaglig och du kräver att vi istället begränsar behandlingen av personuppgifterna istället för att radera dessa,

vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du fortfarande behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, eller

du har invänt mot behandlingen och åberopar att vårt berättigade intresse är ogiltigt och inväntar att vi ska kontrollera sådan invändning.

Rätt att göra invändning beträffande dina personuppgifter


När vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter är berättigat intresse har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter om:


du kan visa att ditt berättigade intresse, rättigheter och friheter beträffande dina personuppgifter väger tyngre än vårt intresse att behandla dina personuppgifter, eller

vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inkluderande profilering.

Det betyder att vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan


påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller

påvisa att vi måste ha personuppgifterna för fastställande, utövande och försvar av rättsliga anspråk.

Rätten till dataportabilitet


Du har rätt till dataportabilitet:

avseende personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som rör dig, och

om den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är fullgörande av avtal eller samtycke.

Vi kommer att skicka en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen förekommande och maskinläsbart format till dig eller/och den person/organisation som du angett, i de fall det är tekniskt möjligt och i de fall ditt utövande av denna rättighet inte negativt påverkar andras rättigheter och friheter.


Kontakta oss eller dataskyddsmyndighet

Tveka inte att höra av dig till oss på info@lifeforum.se eller 0708-191200 om du har några frågor om den behandling som framgår av denna integritetspolicy.


Inom EES kan du också framföra ett klagomål till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se or Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, telefonnummer +46 08-657 61 00.


Du kan också utkräva dina rättigheter genom lokal domstol om du anser att dina rättigheter har blivit kränkta.